It Was Too Late for Man

First print Time and Eternity poem XXXII, 32
Johnson poem 623 | Franklin poem 689

It was too late for man,
But early yet for God;
Creation impotent to help,
But prayer remained our side.

How excellent the heaven,
When earth cannot be had;
How hospitable, then, the face
Of our old neighbor, God!

Link to Books, Emily Dickinson

Człowiekowi było późno,
Ale Bogu — pora młoda;
Akt stworzenia pomóc nie mógł;
Lecz po naszej stronie — modły.

Niebiosa jak znakomite,
Gdy ziemi posiąść nie sposób;
Jakże oblicze gościnne
Sąsiada starego, Boga!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.