Time and Eternity

(1) I. ONE DIGNITY DELAYS FOR ALL
J poem 98 | Fr poem 77

One dignity delays for all,
One mitred afternoon…

Jedna, a dla wszystkich renoma
Jednakowy, dnia schyłku ukos…

(2) II. TOO LATE: ZA PÓŹNO
J poem 58 | Fr poem 67

Delayed till she had ceased to know,
Delayed till in its vest of snow…

Spóźnione, aż zaprzestała wiedzieć,
Spóźnione, aż w osnowie swej śniegów…

(3) III. ASTRA CASTRA: GWIAZDY NIECH OBOZUJĄ
J poem 524 | Fr poem 399

Departed to the judgment,
A mighty afternoon…

Oddalenie pod osąd,
Skłon dnia ten potężny…

(4) IV. SAFE IN THEIR ALABASTER CHAMBERS
J poem 216 | Fr poem 124

Safe in their alabaster chambers,
Untouched by morning and untouched by noon…

Bezpieczni w alabastrowych swych izbach
Ni światłem poranka, ni południem tknięci…

(5) V. ON THIS LONG STORM THE RAINBOW ROSE
J poem 194 | Fr poem 216

On this long storm the rainbow rose,
On this late morn the sun…

Na burzy długiej, tęcza urosła,
Na późnym ranku, słońce…

(6) VI. FROM THE CHRYSALIS: Z POZŁOCI
J poem 129 | Fr poem 142

My cocoon tightens, colors tease,
I’m feeling for the air…

Kokon się cieśni, kolory droczą,
Powietrza czuciem szukam…

(7) VII. SETTING SAIL: STAWIAMY ŻAGIEL
J poem 76 | Fr poem 143

Exultation is the going
Of an inland soul to sea…

Uniesienie to wyprawa
W morze, ducha z niwy lądu…

(8) VIII. LOOK BACK ON TIME WITH KINDLY EYES
J poem 1478 | Fr poem 1251

Look back on time with kindly eyes,
He doubtless did his best…

Wstecz, spójrz na czas życzliwie
Jak mógł, się starał — bezspornie…

(9) IX. A TRAIN WENT THROUGH A BURIAL GATE
J poem 1761 | Fr poem 397

A train went through a burial gate,
A bird broke forth and sang…

Wkroczył orszak pogrzebową bramą,
Gdy piosnką ptaszę się wyłamało…

(10) X. I DIED FOR BEAUTY, BUT WAS SCARCE
J poem 449 | Fr poem 448

I died for beauty, but was scarce
Adjusted in the tomb…

Dla piękna umarłam, ale było mnie mało,
Upasowanej w grobie…

(11) XI. ABOUT MANY THINGS: O SPRAW WIELE
J poem 187 | Fr poem 238

How many times these low feet staggered,
Only the soldered mouth can tell…

Ile razy potknęły się stopy zmęczone,
Tylko usta te zespolone mogą rzec…

(12) XII. REAL: NAPRAWDĘ
J poem 241 | Fr poem 339

I like a look of agony,
Because I know it ‘s true…

Idę w ślady agonii
Bo wiem, że to prawda…

(13) XIII. THE FUNERAL: POGRZEB
J poem 1307 | Fr poem 1363

That short, potential stir
That each can make but once…

Krótkie, prawie że szarpnięcie,
Możliwe, ale jeden raz…

(14) XIV. I WENT TO THANK HER
J poem 363 | Fr poem 637

I went to thank her,
But she slept…

Podziękować jej poszłam,
Ale spała…

(15) XV. I’VE SEEN A DYING EYE
J poem 547 | Fr poem 648

I’ve seen a dying eye
Run round and round a room…

Co umiera, widziałam oko;
Wokół, po pokoju patrzyło…

(16) XVI. REFUGE: SCHRONIENIE
J poem 1172 | Fr poem 1246

The clouds their backs together laid,
The north begun to push…

Chmurzyska grzbietami się oparły wzajem,
Północ zaczęła naciskać…

(17) XVII. I NEVER SAW A MOOR
J poem 1052 | Fr poem 800

I never saw a moor,
I never saw the sea…

Wrzosowiska — nigdy,
Morza — nie widziałam …

(18) XVIII. PLAYMATES: KOMPANI
J poem 231 | Fr poem 245

God permits industrious angels
Afternoons to play…

Bóg pracowitym aniołom pozwala
Bawić się w popołudnia…

(19) XIX. TO KNOW JUST HOW
J poem 622 | Fr poem 688

To know just how he suffered would be dear;
To know if any human eyes were near…

Wiedzieć jak ścierpiał, byłoby drogim;
Czy były tam ludzkie oczy…

(20) XX. THE LAST NIGHT THAT SHE LIVED
J poem 1100 | Fr poem 1100

The last night that she lived,
It was a common night…

Noc ostatnia gdy ona żyła,
Była nocą zwykłą…

(21) XXI. THE FIRST LESSON: PIERWSZA LEKCJA
J poem 418 | Fr poem 435

Not in this world to see his face
Sounds long, until I read the place…

Nie na tym świecie twarz jego widzieć
Trwa długo, zanim czytam wyimek…

(22) XXII. THE BUSTLE IN A HOUSE
J poem 1078 | Fr poem 1108

The bustle in a house
The morning after death…

Po domu się krzątanie
O poranku pośmiertnym…

(23) XXIII. I REASON, EARTH IS SHORT
J poem 301 | Fr poem 403

I reason, earth is short,
And anguish absolute…

Na rozum, świat jest krótki,
A katusza bez granic…

(24) XXIV. AFRAID? OF WHOM AM I AFRAID?
J poem 608 | Fr poem 345

Afraid? Of whom am I afraid?
Not death; for who is he…

Boję się? A kogo ja się boję?
Nie śmierci; kto ona jest…

(25) XXV. DYING: UMIERANIE
J poem 692 | Fr poem 715

The sun kept setting, setting still;
No hue of afternoon…

Dalej a dalej, słońce się osuwało;
Schyłku dnia barwy ni jednej…

(26) XXVI. TWO SWIMMERS
J poem 201 | Fr poem 227

Two swimmers wrestled on the spar
Until the morning sun…

Pływaków dwóch mierzy się sportowo,
Aż lśni poranne słońce…

(27) XXVII. THE CHARIOT: RYDWAN
J poem 712 | Fr poem 479

Because I could not stop for Death,
He kindly stopped for me…

A że się dla Śmierci zatrzymać nie mogłam
Ona dla mnie postój zrobiła uprzejmie…

(28) XXVIII. SHE WENT AS QUIET AS THE DEW
J poem 149 | Fr poem 159

She went as quiet as the dew
From a familiar flower…

Ustąpiła cicho, jak rosa
Ze znajomego kwiatu…

(29) XXIX. RESURGAM
J poem 174 | Fr poem 172

At last to be identified!
At last, the lamps upon thy side…

Wreszcie rozpoznawanie!
Wreszcie, przy twoim boku, z lampami…

(30) XXX. EXCEPT TO HEAVEN, SHE IS NOUGHT
J poem 154 | Fr poem 173

Except to heaven, she is nought;
Except for angels, lone…

Nie dla niebios, jest ona niczym
Nie według aniołów, samotnica…

(31) XXXI. DEATH IS A DIALOGUE
J poem 976 | Fr poem 973

Death is a dialogue between
The spirit and the dust…

Śmierć to aby dialog
Z prochem marnym, ducha…

(32) XXXII. IT WAS TOO LATE FOR MAN
J poem 623 | Fr poem 689

It was too late for man,
But early yet for God…

Człowiekowi było późno,
Ale Bogu — pora młoda…

(33) XXXIII. ALONG THE POTOMAC: Z POTOMAKIEM
J poem 596 | Fr poem 518

When I was small, a woman died.
To-day her only boy…

Byłam mała, gdy zmarła kobieta.
Jej syn jedyny, dzisiaj…

(34) XXXIV. THE DAISY FOLLOWS SOFT THE SUN
J poem 106 | Fr poem 161

The daisy follows soft the sun,
And when his golden walk is done…

Aster polny wałęsa się za słońcem,
A gdy skończony jest już spacer złoty…

(35) XXXV. EMANCIPATION: EMANCYPACJA
J poem 384 | Fr poem 649

No rack can torture me,
My soul’s at liberty…

Torturom nie imać się mnie,
Dusza ma niepodległą jest…

(36) XXXVI. LOST: ZAWIERUSZONY
J poem 181 | Fr poem 209

I lost a world the other day.
Has anybody found…

Świat jakiś zgubiłam, dni temu parę.
Czy znalazł go ktoś…

(37) XXXVII. IF I SHOULDN’T BE ALIVE
J poem 182 | Fr poem 210

If I shouldn’t be alive
When the robins come…

A jak bym już nie miała żyć
I by rudzikom było przyjść…

(38) XXXVIII. SLEEP IS SUPPOSED TO BE
J poem 13 | Fr poem 35

Sleep is supposed to be
By souls of sanity…

Jest względem snu domniemane,
Od dusz umiarkowanych…

(39) XXXIX. I SHALL KNOW WHY, WHEN TIME IS OVER
J poem 193 | Fr poem 215

I shall know why, when time is over,
And I have ceased to wonder why…

Dlaczego — gdy przyjdzie czasu kres, się dowiem;
I dlaczego, nie zastanawiam się więcej…

(40) XL. I NEVER LOST AS MUCH BUT TWICE
J poem 49 | Fr poem 39

I never lost as much but twice,
And that was in the sod…

Nigdy tyle, co dwa razy, nie straciłam,
A wszystko w błoto poszło…